DE GROENE DOMINICUS

Beleidsplan

Noot
Het project GroeneKerkenactie wordt op de website van de organisatie steeds zonder spaties geschreven. Dat geldt ook voor woorden als GroeneKerkendag, GroeneKerkenbordje. Wij volgen deze notatie.

CONCEPT BELEIDSPLAN, 4 oktober 2017

Naar een groenere Haagse Dominicus

Groene Haagse Dominicus

Het project Groene Haagse Dominicus wil de gemeenschap van de Haagse Dominicus informeren en stimuleren om zich in gedachten, liturgie en daden in te zetten voor zorg voor milieu en natuur, voor een rechtvaardige plaats van mensen in de biosfeer en voor een duurzame samenleving. Het project is een van de manieren om vorm te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Haagse Dominicus en haar deelnemers.

De Werkgroep Groene Dominicus zoekt naar mogelijkheden om dit project verder vorm te geven, en legt contacten met verwante geloofsgemeenschappen en organisaties op het gebied van duurzaamheid in en rond Den Haag. De Werkgroep onderhoudt namens de Haagse Dominicus contacten met de nationale GroeneKerkenactie noot waarvan de Haagse Dominicus deel uitmaakt.

Perspectief op Duurzaamheid

De Haagse Dominicus en haar participanten voelen zich betrokken bij het streven naar economische rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en oecumenische verbondenheid. Duurzaamheid betekent voor de Haagse Dominicus: 

 • Een samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn én in balans zijn en blijven met de natuur.
 • Zó leven met elkaar, de aarde en de biosfeer dat het leven goed is voor iedereen en zó dat er ook voor toekomstige generaties en andere soorten leven is.
 • Een rechtvaardige verdeling van leefruimte en welvaart.

De toenemende welvaart van een deel van de wereldbevolking gaat ten koste van anderen en legt een steeds grotere druk op de aarde. Grondstoffen worden verbruikt, landschappen vernietigd en grote delen van de aarde worden sterk vervuild. Planten en dieren hebben steeds minder leefruimte; soorten sterven uit.
Een wereld van onbeperkte economische groei en hoge niveaus van consumptie is onhoudbaar en onrechtvaardig. Er zijn politieke en economische maatregelen nodig om een halt toe te roepen aan de overbelasting, uitputting en vervuiling van de aarde. Die komen alleen tot stand als daar een maatschappelijk draagvlak voor is.
De Haagse Dominicus wil deel zijn van dat draagvlak voor een duurzame samenleving en dat uitdragen.

Al lang zoeken mensen, ook mensen uit de Haagse Dominicus, naar mogelijkheden om in eigen levensstijl en consumptiepatronen dat streven naar duurzaamheid waar te maken. Daarin zoeken ze steun bij anderen om elkaar te bevragen, bemoedigen en om samen sterker te staan.

In al die verbanden tussen mensen onderling en tussen mensen en het milieu is rechtvaardigheid geboden: met de ander omgaan zoals jezelf behandeld wilt worden; niet alleen vanuit eigenbelang, maar ook vanuit het besef dat het geheel niet kan bloeien als delen lijden.
Gerechtigheid gaat niet alleen over mensen, maar ook over recht doen aan al wat leeft. Mensen zijn niet het centrum zijn van de schepping, maar bestaan te midden van andere soorten en ecologische systemen, waarvan ze afhankelijk zijn. Het geheel bloeit alleen als alle delen goed functioneren. Mensen en andere levende wezens zijn waardevol in zichzelf, niet om te benutten en uit te buiten.
De aarde is een gift waarvan de vruchten aan allen ten goede moeten komen, ook toekomstige generaties. In het kader van “heelheid van de schepping” of “integrale ecologie” (zoals paus Franciscus het noemt) is de wezenlijke relatie tussen mens en natuur er een van samenwerking, zorg en partnerschap.

Haagse Dominicus en GroeneKerkenactie

Een van de manieren waarop de Haagse Dominicus-gemeenschap de betrokkenheid op een duurzame samenleving vorm geeft, is door als Haagse Dominicus participeren in de GroeneKerkenactie. De GroeneKerkenactie is een initiatief van kerk in Actie en Tear. Zij willen met de actie stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken elkaar kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Op dit moment zijn er in heel Nederland al ca. 140 parochies/gemeenschappen/(wijk)kerken/moskeeën aangesloten bij de GroeneKerkenactie.

De Werkgroep Groene Dominicus wil hieraan in de komende jaren gestalte geven door de aandacht voor duurzaamheid in vieringen te stimuleren, maar ook door activiteiten “door de week” te organiseren of promoten.
Te denken valt hierbij aan gespreksgroepen, bezinningsbijeenkomsten, kennis nemen en deelname aan activiteiten en acties die gericht zijn op vergroening van de (Haagse) samenleving, het duurzamer en milieuvriendelijker maken van de Bethel en de tuin erachter; het delen van plannen en activiteiten met andere deelnemers van de GroeneKerkenactie, deelname aan landelijke GroeneKerkendagen...

Voor 2017/2018 omvat het programma van de Werkgroep Groene Dominicus:

 • Presentatie van de activiteiten in Haagse Dominicus: 15 oktober 2017
 • Jaarlijkse Ruil/deelbeurs rond St Nicolaas
 • Jaarlijkse Zondag van de Aarde (april 2018)
 • Huiskamergesprek/praatmaal Duurzaamheid, voorjaar 2018
 • Netwerkontwikkeling: Bethel, initiatie contacten met andere op duurzaamheid betrokken gemeenschappen en organisaties in Den Haag en omgeving
 • Discussie energievoorziening Bethel (zonnepanelen)
 • Ontwikkeling van een elektronische “nieuwsbrief” over activiteiten gericht op duurzaamheid in en rond Den Haag
 • Verspreiding van stimulerende, korte “groene flitsen”: tips voor duurzaam gedrag, acties, milieuvriendelijke oneliners, e.d. via Haagse Dominicus-liturgieboekjes.

-------------

[printversie].

Er is ook een verkorte vorm van het bovenstaande stuk in de vorm van een flyer:

Versie: oktober 2017

Flyer: Naar een groenere Dominicus

De Haagse Dominicus wil haar leden en sympathisanten informeren en stimuleren om zich in gedachten, liturgie en daden in te zetten voor zorg voor milieu en natuur, voor een rechtvaardige plaats van mensen in de biosfeer en voor een duurzame samenleving.

Voor een groene Haagse Dominicus betekent dit een samenleving waarin:

 • mensen met elkaar verbonden zijn en in balans zijn met de natuur; 
 • mensen zó leven met elkaar, de aarde en de biosfeer, dat het leven goed is voor iedereen en er ook leven is voor toekomstige generaties en andere soorten;
 • er een rechtvaardige verdeling is van leefruimte en welvaart..
 •  

De samenleving gebruikt steeds meer hulpbronnen van de aarde voor productie en consumptie. Een wereld van onbeperkte economische groei en consumptie is onhoudbaar en onrechtvaardig. Om een halt toe te roepen aan de overbelasting en uitputting van de aarde zijn politieke en economische maatregelen noodzakelijk. Die komen alleen tot stand als daar een maatschappelijk draagvlak voor is. De Haagse Dominicus wil deel zijn van dat draagvlak.

Mensen van de Haagse Dominicus zoeken ook, vaak al veel langer, naar mogelijkheden om in eigen levensstijl en consumptiepatronen dat streven naar duurzaamheid waar te maken.

Gerechtigheid gaat niet alleen over mensen, maar ook over recht doen aan al wat leeft. Mensen bestaan te midden van andere soorten en ecologische systemen waarvan ze afhankelijk zijn. De wezenlijke relatie tussen mens en natuur is er een van samenwerking, zorg en partnerschap.

Een van de manieren waarop de Haagse Dominicus-gemeenschap de betrokkenheid op een duurzame samenleving vorm geeft, is door te participeren in de GroeneKerkenactie, een initiatief van Kerk in Actie en Tear.

Werkgroep Groene Dominicus, 15 oktober 2017.

De Werkgroep Groene Dominicus bestaat uit Hans Opschoor, Cokkie van Santen en Einar Sies
e-mailadres: groen@haagsedominicus.nl